محصولات دیگر شرکت

  • HPLC-IMS

    دستگاه کروماتوگرافی مایع-اسپکترومتر تحرک یونی (HPLC-IMS)
  • GC-IMS

    دستگاه کروماتوگرافی گازی-اسپکترومتر تحرک یونی (GC-IMS)
  • LTP-IMS

    دستگاه اسپکترومتر تحرک یونی با منبع یونیزاسیون پلاسمای سرد